MV LINE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky a montáž systému pro stínicí techniku

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro dodávku a montáž systémů pro stínicí techniku prodávaných pod obchodním označením MV.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a pro dodávky stínicí techniky platí v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou ve smlouvě jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
 3. Právní vztahy těmito VOP či kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a předpisů souvisejících.

II.

Obchodní tajemství

 1. Všechny informace týkající se technologie výroby a dalších vlastností systémů pro stínicí techniku, s výjimkou skutečností, které jsou obecně známé a skutečností nutných k sestavení, se považuje za obchodní tajemství prodávajícího. Kupující je nesmí neoprávněně sdělit nebo zpřístupnit jiné osobě, popř. je využít pro sebe nebo jiného.
 2. Výkresy, technická dokumentace a navržená technická řešení vypracovaná prodávajícím zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu, nesmí být kopírovány a reprodukovány. Ustanovení druhé věty odst. 1 tohoto článku této smlouvy tu platí obdobně.

PRODEJ MATERIÁLU

III.

Smluvní podmínky

 1. Prodeje materiálu se uskutečňují na základě kupních smluv (odsouhlasení cenové nabídky) uzavřených mezi firmou MV LINE s.r.o. (dále jen „prodávajícím“) a zájemcem – kupujícím.

 2. Zájemce předkládá objednávku na formuláři prodávajícího, který je připojen k příloze k těmto VOP. V objednávce je nutno vždy uvést alespoň tyto údaje:

  A. přesnou specifikaci druhu stínicí techniky

  B. údaj o tom, zda součástí dodávky bude též montáž stínicí techniky

C. přesné označení zájemce (kupujícího) a místo určení

D. cenu vypočtenou podle ceníku prodávajícího platného k datu podání objednávky (ceník na vyžádání)

E. požadovaný termín dodání

F. příjemce stínicí techniky, pokud je odlišný od kupujícího 

K objednávce je zájemce – podnikatel povinen připojit u právnických osob – výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob – živnostenský list, popř. jiný doklad o podnikání.

IV.

Dodací podmínky